Forskning, utbildning och kulturverksamheter | Geodata.se

Forskning, utbildning och kulturverksamheter

Är du lärare, forskare, student eller elev vid grundskola, gymnasium, högskola, universitet eller arbetar du inom kulturområdet? Då kan du få använda geodata kostnadsfritt.

Studenter, elever, forskare, lärare och anställda vid kulturinstitutioner kan få tillgång till geodata från flera myndigheter kostnadsfritt.

För att få tillgång behöver din grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet eller kulturverksamhet ha licensavtal för forskning, utbildning och kulturverksamheter.

 • Har min grundskola/gymnasium/högskola/universitet/kulturverksamhet licensavtal?
 • Vilka produkter ingår?
 • Hur får jag tillgång till produkterna?

Studenter, elever, lärare, forskare och kulturverksamheter kan kostnadsfritt använda geodata från:

 • Lantmäteriet,
 • SCB, Statistiska centralbyrån,
 • SGU, Sveriges geologiska undersökning

Produkt- och tjänstebilagan presenterar vilka geodata och tjänster som ingår.

Ange alltid källhänvisning – en referens till källan där de digitala kartorna eller geodata kommer ifrån:

 • när du använder dem som bakgrundsbilder eller
 • när delar av datamängder ingår i en ny bild som du publicerar i en uppsats, rapporter eller artikel.

Källhänvisningen ska ge läsaren information om vem som skapat data och i många fall när de har skapats. Om du skriver artiklar till vetenskapliga och andra tidskrifter ska tidskriftens mall för att skriva referenser användas. Dessa mallar kan skilja sig mycket från varandra.

När den som tillhandahåller digitala kartor och geodata hävdar upphovsrätt ska du ange detta vid publicering eller spridning på annat sätt. Copyrightmärkningen anger att datamängden omfattas av upphovsrätt. Det innebär att en vidare användning och spridning av datamängden till tredje part i regel kräver tillstånd från eller avtal med den som hävdar upphovsrätt.

Gör så här

 • Ange vilken myndighet som producerar och tillhandahåller informationen.
 • Ange upphovsrätt med symbolen © och namnet på den aktuella myndigheten, till exempel © Lantmäteriet.

Läs mer om källhänvisning och upphovsrätt (pdf).

Grundskolor, gymnasier, högskolor, universitet och kulturinstitutioner kan teckna licensavtal för användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Licensavtalet ger studenter, elever, lärare, forskare och kulturverksamheter kostnadsfri tillgång till geodata från flera myndigheter.

Licensavtalet medger användning av geodata inom följande verksamheter:

Med forskning avses icke-kommersiell forskning där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oberoende av vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs. Företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatperoner omfattas inte.

Utbildning som faller under Utbildningsdepartementet eller Näringsdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta som formell utbildning.

Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.

Kultur som en allmännyttig, permanent, offentligt tillgänglig verksamhet som rör

 • teater-, dans- och musikverksamhet,
 • museiverksamhet,
 • biblioteksverksamhet,
 • konst- och kulturfrämjandeverksamhet,
 • regional enskild arkivverksamhet,
 • filmkulturellverksamhet, och
 • främjande av hemslöjd.

Läs mer om upplåtelser, begränsningar och villkor för användning i licensavtalet.

Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet får tillgång till geodata genom att logga in på nedladdningstjänsten GET.

Grundskolor, gymnasier och kulturverksamheter utser en kontaktperson som gör en samlad beställning av geodata, max två gånger per år, från respektive dataleverantör.

Grundskolor och gymnasier kan få tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier genom ovanstående licensavtal alternativt genom att kommunen har användaravtal för Geodatasamverkan.

Här kan du ta reda på om din kommun har användaravtal för Geodatsamverkan. Kontakta: geodatasekretariatet@lm.se för information om kontaktperson hos din kommun. 

Grundskolor, gymnasieskolor, högskolor, univeristet och kulturinsititutioner kan teckna licensavtal för användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamheter.

Genom att teckna avtal får din organisation tillgång till kostnadsfria geodata för användning inom forskning, utbildning och kulturverksamheter. Observera att inga enskilda användare kan teckna avtal.

Lantmäteriet samordnar licensavtalen.

Så här gör du

 1. Fyll i licensavtalet
 2. Skriv ut avtalet i två exemplar
 3. Underteckna båda exemplaren och skicka dem till:
  Lantmäteriet Geodatasupport 801 82 GÄVLE

För frågor om licensavtalet
Kontakta geodatasupport@lm.se

För frågor om myndigheternas geodata
Kontakta respektive myndighet: