Dataspecifikationer

Dataspecifikationer är en förutsättning för att kunna kombinera data från olika källor samt dela data mellan många olika användare och applikationer. Dataspecifikationer kan beskrivas som rutiner för att transformera data.

För att kunna utbyta data på ett standardiserat sätt, i Sverige men även inom hela EU, är det nödvändigt med dataspecifikationer. Dataspecifikationen specificerar:

 • de objekttyper och attribut som en viss datamängd ska innehålla och
 • hur informationen ska struktureras och
 • i vilket format den ska tillhandahållas.

Dataspecifikationerna för Inspire följer alla samma mall och har samma avsnittsindelning som ISO-standarden 19 131, vilken anger strukturen för en geodataspecifikation.

 1. Omfattning: Avsnittet talar kort om vilken typ av information som specifikationen handlar om. När det gäller Inspire-specifikationerna talar avsnittet om vilket tema i Inspire-direktivet som specifikationer handlar om.
 2. Översikt: Avsnittet ger en översiktlig beskrivning av innehållet i specifikationen, samt en vägledning om hur dataspecifikationen ska läsas (definitioner, förkortningar, notation för krav och rekommendationer etc.).
 3. Specifikationens omfattning: Avsnittet beskriver i detalj vad specifikationen omfattar, till exempel vilken typ av information som ingår och vilka avgränsningar som finns. Har specifikationen flera syften beskrivs dessa i detta avsnitt. 
 4. Information om innehållet: Kortfattad beskrivning av dokumentets innehåll (titel, sammanfattning, kategori, syfte etc.). I Inspire-specifikationerna är det ofta bara lite text i detta avsnitt eftersom samma information återfinns även under andra avsnitt.
 5. Datainnehåll och struktur: Avsnittet beskriver de objekttyper och attribut en viss datamängd ska innehålla, tillsammans med kodlistor, uppräkningslistor, kandidattyper, mm. Avsnittet innehåller även de UML-modeller (applikationsscheman) som finns för temat.
 6. Referenssystem: Avsnittet beskriver de referenssystem som ska användas. Inom ramen för Inspire föreskrivs ett antal fördefinierade referenssystem som ska användas för att uppnå interoperabilitet.
 7. Datakvalitet: Avsnittet beskriver de kvalitetskrav som finns på data. I Inspire-specifikationerna finns inget i detta avsnitt eftersom Inspire inte ställer några kvalitetskrav på data.
 8. Metadata för datamängder: Avsnittet beskriver de metadata som krävs. Inom ramen för Inspire så finns för vissa teman så kallade temaspecifika metadataelement som ska krävs utöver de metadataelement som redan ingår i Inspires metadataprofil.
 9. Leverans: Beskriver hur leverans ska gå till och i vilket format data ska levereras. Inom ramen för Inspire ska data levereras i formatet GML och göras tillgängligt via en nedladdningstjänst, antingen WFS eller ATOM.
 10. Datafångst: Avsnittet beskriver hur insamling av data ska gå till och vilka rutiner som gäller vid datafångst. I Inspire-specifikationerna finns inget i detta avsnitt eftersom Inspire inte kräver insamling av nya data.
 11. Visualisering: Avsnittet beskriver hur data ska manérsättas och vilka symboler som ska användas för olika objekt vid visning. I Inspire-specifikationerna beskriver avsnittet hur data ska visualiseras i en visningstjänst, till exempel vilket manér olika lager i en visningstjänst ska ha.