toppbild

Harmonisering

Harmonisering av geodata betyder många gånger schematransformation, det vill säga att geodata görs om, transformeras, från ett applikationsschema till en annat. Harmonisering enligt Inspire betyder att geodata struktureras om, och eventuellt kompletteras, så att det uppfyller kraven i en vald Inspire-specifikation.

Harmonisering är mycket mer än bara schematransformation. För att geodata ska kunna anses vara harmoniserat fullt ut, och särskilt i ett gränsöverskridande perspektiv, finns det ett antal andra frågeställningar att hantera:

 • Enhetliga referenssystem
  Enhetliga referenssystem är en grundläggande förutsättning för att kunna kombinera data från olika källor, och för att möjliggöra gränsöverskridande sampresentationer och analyser. För att kunna tala om exakt var på jordklotet som ett specifikt objekt befinner sig behövs en gemensam referens. Om man inte använder samma referens är det inte säkert att det går att sampresentera geodata från olika organisationer. Utan en gemensam referens blir det svårt att kombinera geodata.   
 • Transformering
  Gemensamma applikationsscheman gör det möjligt att passa ihop geodata från flera olika källor, till exempel från olika länder, utan att man behöver göra några manuella anpassningar. Den här typen av harmonisering går att göra på olika sätt, till exempel genom att göra om sitt geodata så att det uppfyller Inspire-specifikationen, eller komplettera med de objekt och attribut som inte finns i den specifikation som används idag. Det är också möjligt att kombinera nuvarande specifikation med en Inspire-specifikation och på så sätt uppfylla flera användningsområden på en gång.
 • Geometrisk överensstämmelse
  För att använda geodata behöver de överensstämma geometriskt, till exempel över nationsgränser, så att vägar, vattendrag och andra företeelser ansluter till varandra. Detta gäller vid alla typer av gränser där data från två olika källor ska kombineras, inte minst för regiongränser eller kommungränser.  
 • Skala och upplösning

  Tillhandahållande av data i enhetlig skala och upplösning gör det möjligt att göra samstämmiga analyser trots att geodata kommer från olika källor.
  Inspire anger inga riktlinjer gällande noggrannhet eller detaljeringsgrad för olika geodatamängder. Det är upp till varje medlemsland att ta ställning till noggrannhet och detaljeringsrad. Däremot har Europakommissionen uttryckt att om en typ av geodata förekommer i flera olika skalor, så ska geodata tillhandahållas i samtliga skalor. I rasterdata anges, som regel, detaljeringsgraden i form av rastrets upplösning, dvs hur stor del av marken som återspeglas i en pixel i rastret.

 • Semantisk harmonisering
  Det är viktigt att olika aktörer använder samma definitioner när man beskriver olika objekt, så kallad semantisk harmonisering, oavsett vilket språk man använder i sin informationsmängd. Semantisk harmonisering innebär att man kommer överens om gemensamma definitioner och klassificeringar för att beskriva en företeelse.
 • Gemensamt manér

  Ett gemensamt manér gör det möjligt att presentera data enhetligt över till exempel nationsgränser. Detta är särskilt viktigt när data presenteras i till exempel visningstjänster eller på annat sätt där användaren inte har möjlighet att själv styra hur geodata kommer att visas.
  I Inspires specifikationer finns manér som kan användas för presentation av data i visningstjänster, men de är ofta relativt basala. För att kunna använda dessa manér som underlag i olika typer av applikationer behöver de utvecklas. Det blir särskilt viktigt när det gäller gränsöverskridande tillämpningar och ännu tydligare när flera visningstjänster läggs på varandra för att skapa en egen-definierad produkt för ett speciellt användningsområde. För att få ett användbart resultat så behövs överenskommelser gällande gemensamma manér som tillgodoser specifika användningsområden.