Tjänster

Infrastrukturen för geodata tillhandahåller data med hjälp av olika typer av geodatatjänster (spatial data services, SDS). Geodatatjänster är tjänster som ger en användare tillgång till data via Internet antingen genom ett användargränssnitt som gör det möjligt för en användare att titta på och hämta data manuellt, eller direkt genom så kallade maskin-till-maskin-tjänster.

Inspire-direktivet särskiljer tre huvudgrupper av geodatatjänster:

  • geodatatjänster enligt genomförandebestämmelser för nättjänster,
  • geodatatjänster enligt genomförandebestämmelser för interoperabilitet och
  • övriga geodatatjänster.

Geodatatjänster enligt genomförandebestämmelserna för nättjänster utgör basen i infrastrukturen för geodata. Dessa tjänster gör det möjligt för en användare att:

  • söka och hitta data och tjänster i infrastrukturen,
  • utvärdera de data som finns tillgängliga, och
  • ladda hem data.

Geodatatjänster enligt genomförandebestämmelserna för interoperabilitet är de tjänster som inte faller under kategorin geodatatjänster enligt genomförandebestämmelserna för nättjänster. Den här typen av geodatatjänster har ofta en bredare funktionalitet och användning än bara visning och nedladdning av data. De använder även andra protokoll än de som specificeras för nättjänster. Dessa tjänster kan vara av olika nivåer av harmonisering.
Den sista gruppen, övriga geodatatjänster, är de tjänster som inte faller under någon av det två tidigare kategorierna.