Frågor och svar | Geodata.se
toppbild

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om uppbyggnaden av den nationella infrastrukturen för geodata.

Inspire

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire ska göra det lättare att använda offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via nätet. Det är ett EU-direktiv, som innebär att det är bindande för varje medlemsland när det gäller det resultat som ska uppnås. I direktivet står hur en infrastruktur för geodata i EU ska byggas upp.

Inom EU-kommissionen pågår ett arbete med att ta fram genomförandebestämmelser, (implementing rules), som kommer att ange hur de olika delarna i infrastrukturen ska fungera. Beslut om genomförandebestämmelser fattas enligt en i direktivet fastställd tidplan. För att kunna påverka innehållet i genomförandebestämmelserna bör berörda svenska myndigheter aktivt delta i arbetet. Arbetet i Inspire-arbetsgrupp inriktas på att etablera samsyn kring konsekvenser och synpunkter på förslagen till genomförandebestämmelser.

Inspire-direktivet omfattar fem huvudområden som lägger grunden för genomförandebestämmelser:

 1. metadata
 2. datadelning
 3. dataspecifikationer
 4. nättjänster
 5. övervakning och rapportering.

Inspire - Infrastructure for Spatial Information in Europe ska göra det lättare att använda offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via nätet. Till exempel genom den svenska Geodataportalen och genom att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med varandra.

När Inspire genomförts kommer det vara möjligt att kombinera data från olika medlemsländer inom EU. Genom Inspire ska relevanta, harmoniserade och kvalitativa geodata tillgängliggöras för att formulera, genomföra, övervaka och utvärdera EU:s miljöpolitik.

Alla myndigheter som har ett informationsansvar för geodata enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation, är skyldiga att ta fram metadata och att göra informationen tillgänglig via nättjänster.

Tillgängliggörandet av geodata kommer att ge nytta till flera olika användare:

 • Myndigheter och offentliga aktörer på alla nivåer (EU, nationell, regional och lokal) kommer att utgöra den största användargruppen
 • Universitet och forskningsverksamhet kommer att kunna använda informationen till bland annat gränsöverskridande analyser
 • Allmänheten kommer att ha tillgång till informationen genom olika tjänster på Internet.

Ansvaret är fördelat mellan regeringen, Lantmäteriet (som samordnare för geodataområdet) och de myndigheter som enligt direktivet ska ta fram metadata och göra informationen tillgänglig via nättjänster.

Nej, Inspire ställer inga krav på att nya data behöver samlas in. Men när nya data samlas in ska dessa anpassas till relevanta genomförandebestämmelser.

Inspire innehåller tre bilagor och 34 prioriterade rumsliga datateman. Innehållet i bilagorna är:

BILAGA 1: Referenskoordinatsystem, Geografiska rutnätssystem, Geografiska namn, Administrativa enheter, Adresser, Fastighetsområden, Transportnät, Hydrografi, Skyddade områden.

BILAGA 2: Höjd, Landtäcke, Ortofoto, Geologi.

BILAGA 3: Statistiska enheter, byggnader, Mark, Markanvändning, Människors hälsa och säkerhet, Allmännyttiga och offentliga tjänster, Anläggningar för miljöövervakning, Produktions- och industrianläggningar, Jordbruks- och vattenbruksanläggningar, Befolkningsfördelning - demografi, Områden med särskild förvaltning/begränsning/reglering samt enheter för rapportering, Naturliga riskområden, Atmosfäriska förhållanden, Havsområden, Biogeografiska regioner, Naturtyper och biotyper, Arters utbredning, Energiresurser, Mineralfyndigheter.

Den nationella geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Den har tagits fram av Lantmäteriet och Geodatarådet tillsammans med berörda organisationer. Geodatastrategin ger vägledning för Sveriges agerande i europeisk samverkan inom geodataområdet. Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan och utveckling av geodata. Lantmäteriet svarar också för samordning och stöd vid genomförandet av Inspire. På initiativ av Geodatarådet har en arbetsgrupp etablerats med representanter från myndigheter som har ett informationsansvar enligt Inspire.
En handlingsplan för genomförandet av Inspire har tagits fram, vilken återspeglas i flera av geodatastrategins insatsområden. Handlingsplanen är främst riktad till de berörda myndigheterna och organisationerna enligt Inspire.

Geodatasamverkan

Den som har användaravtal för Geodatasamverkan kan för egen del använda geodata, inom ramen för den offentliga licensen, i myndighetssamarbeten.  

Den som har användaravtal kan däremot inte låta andra myndigheter använda geodata - nationella eller internationella – om de inte har användaravtal för Geodatasamverkan eller på annat sätt har licens för geodata. 

Licensen i användaravtalet ger rätt att sprida information i egna informationsblad, nyhetsbrev, pressmeddelanden och på sin hemsida under de förutsättningar som ges i avtalet.

Användaravtalet i sig ger inte externa media - tidningar - rätt att publicera informationen. Om en som har användaravtal publicerar information i enlighet med avtalet i ett pressmeddelande som innefattar en karta så kan kartan publiceras förutsatt att det sker i samband med pressmeddelandet.

Nej, samma villkor för offentlig användning av geodata gäller oavsett om användaren är med i Geodatasamverkan eller inte.

Ja, om publiceringen ingår i de offentliga uppgifterna och geodata utgör en bakgrund till egna data är det tillåtet att lägga ut geodata utan någon extra kostnad.

Geodata ska då publiceras på ett sådant sätt att det inte kan laddas ner av tredje part. 

Ja, en konsult får använda geodata för att utföra myndighetsuppgift på uppdrag av den som har användaravtal. Rätten att använda geodata är dock begränsad till det aktuella uppdraget.

Se användaravtalet bilaga 4 licensvillkor:

Licenstagare som behöver vidareupplåta delar av sin licens till uppdragstagare, som har behov av tillgång till geodata för att fullfölja uppdrag åt licensinnehavaren, ska se till att uppdragstagaren följer de villkor som är förenade med upplåtelsen.

För att uppdragstagaren ska kunna nyttja licensierad geodata utan egen licens krävs att arbetet sker för en specificerad uppgift som är avgränsad i tid och omfattning för licenstagarens räkning, t.ex. analyser, skogsavverkning, väghållning.

Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och inte heller rätt att använda upplåten geodata i annan verksamhet än vad som uppdragits.

Förbindelse uppdragstagare, kan nyttjas vid denna form av vidareupplåtande av licensgivarens geodata.

Beställningen av geodata ska göras av den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan.

Geodata som ingår i Geodatasamverkan och som informationsansvariga myndigheter hävdar upphovsrätt till, får endast användas för att utföra offentliga uppgifter – myndighetsuppdrag – och inte i någon form av affärsverksamhet - kommersiell användning.

Vad som är offentliga uppgifter definieras i myndigheternas instruktion, eller i lagstiftning. De kan även anges som beslut från riksdag eller regering.

För att få använda upphovsrättsligt skyddad geodata - som ingår i Geodatasamverkan - till affärsverksamhet måste parterna teckna en särskild licens för kommersiell slutanvändning. Licens för kommersiell slutanvändning tecknas direkt med respektive informationsansvarig myndighet.

Det bestäms av varje informationsansvarig myndighet. Vissa myndigheter har ett obegränsat antal uttag, medan andra har begränsningar på hur många uttag som ingår i avgiften för datadelningen.

Nej, det finns geodata som levereras på dvd, e-post, via ftp etc.

Det är olika. I Geodataportalen går det att söka och hitta vilka geodata som finns tillgängliga.

När du hittat önskade geodata finns det information i metadata om hur du går tillväga för att få tillgång.

Det är viktigt att du kontaktar respektive dataleverantör och klarar ut hur beställningar och leveranser för önskade geodata går till.

Årsavgiften kan ändras årligen. Årsavgiften kan ändras på två olika sätt. Antingen av parterna i Geodatasamverkan, som kan besluta om ändring av årsavgifterna för datadelningsmodellen Geodatasamverkan vid partssammanträde. Årsavgiften kan också ändras om någon av dataleverantörerna justerar avgifterna på någon av de ingående geodataprodukterna i Geodatasamverkan.

Ja, leveransvgiften för normal användning ingår i den årliga avgiften. Det är dock inte säkert att det finns obegränsade uttagsmöjligheter.

Varje informationsansvarig myndighet har rätt att ange om det finns begränsningar i leveranserna, till exempel max antal uttag, geografisk område etc. Begränsningarna finns redovisade i Geodataportalen. För leveranser utöver begränsningarna utgår ordinarie leveransavgifter.

Användaravtalet ger rätt att använda den geodata som finns beskriven i produktutbudet för offentlig användning.

Det går att teckna användaravtal löpande under pågående år. Årsavgiften beräknas utifrån den tid som återstår av året.

Nej, befintliga avtal måste sägas upp med respektive part.

Alla myndigheter och organisationer som utför offentliga uppgifter det vill säga statliga myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser och vissa andra organisationer som har ett offentligt uppdrag. 

Ja, det finns ett antal parametrar som bestämmer den årliga avgiften. För avgiften får man använda geodata, som ingår i produktutbudet, för offentliga myndighetsuppgifter.

Mer information hittar du här.

 Produktutbudet innhåller de geodata som ingår i Geodatasamverkan.

Produktutbudet är en bilaga till användaravtalet. 

På sidan Geodatsamverkan finns användaravtalet. Där hittar du också ett formulär för ansökan att teckna avtal för att gå med i Geodatasamverkan.

Vid frågor kontakta geodatasupport@lm.se

Årsavgiften publiceras utan moms på geodata.se. Vid fakturering kan det tillkomma moms beroende på vilken organisation som faktureras. För kommuner och landsting/regioner tillkommer det moms.

Kommuner i Geodatasamverkan

Ändringarna i villkoren för användning av geodata beror på lagändringar.

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) har tydliggjort att det måste ställas samma villkor på kommunal verksamhet som utgör affärsverksamhet som på annan kommersiell verksamhet. Detta medför att kommunal affärsverksamhet inte kan inkluderas i geodatasamverkan och ges möjlighet att använda geodata på den grunden.

Nej, enligt licensen för offentlig användning, får inte kommunen vidareförmedla data för kommersiella ändamål.

Kommuner ansvarar själva för att avgöra vad som är offentlig respektive kommersiell verksamhet utifrån gällande regelverk. Lantmäteriet hanterar inte dessa frågor i sin samordningsroll.

Genom att publicera metadata kan kommuner marknadsföra sina kartor/produkter via Geodataportalen.

Ja.Metadata som publiceras i Geodataportalen ska följa metadataprofilen. Det behövs inget avtal och det kostar hellre ingenting att publicera metadata.

Om flera kommuner till exempel har en gemensam räddningstjänst ska alla kommuner ha licens för de geodata som används inom verksamheten. Kommunerna kan antingen vara med i Geodatasamverkan eller ha licens direkt från dataleverantören eller en vidareförädlare för det geodata som används inom räddningstjänsten. En kommun får inte "låna” geodata till en annan kommun som inte har licens.

Det är tillåtet att:

 • Lägga ut kartan över sin kommun med tilläggsinformation på kommunens hemsida eller i kommunens appar
 • Trycka en karta över sin kommun med tilläggsinformation och dela ut den.

Det är däremot inte tillåtet att:

 • Trycka en karta med tilläggsinformation och sälja den
 • Tillhandahålla en karta utan tilläggsinformation.

Årsavgiften publiceras utan moms på geodata.se. Vid fakturering kan det tillkomma moms beroende på vilken organisation som faktureras. För kommuner och landsting/regioner tillkommer det moms.

Portal

En geodataportal tillhandahåller webbaserade tjänster som underlättar för användarna att söka, hitta, titta på och ladda ner geodata från olika källor som fysiskt ligger lagrade i olika miljöer. Geodataportalen kan ses som ett nav i det nätverk eller den infrastruktur av geodata, webbtjänster och metadata som finns i Sverige.

Geodataportalen är öppen för alla. Det krävs inget avtal för att titta och söka i portalen. Geodataportalen är Sveriges koppling till den europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Portalen innehåller metadata det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. Metadata gör det lättare att hitta och utvärdera om det är vad du söker och vill använda. När du besöker Geodataportalen ser du ett gränssnitt som innehåller tre olika delar: sökning, resultat och karta.

Du kan använda Geodataportalen för att:

 • Hitta geografiska datakällor
 • Titta på de data och kartor du hittat
 • Visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem.

Publicera i Geodataportalen

Kontakta oss på support@geodata.se så mailar vi över en påminnelse. Du måste ha inloggningsuppgifter för att publicera geodata på Geodataportalen.

Nej, det kostar ingenting att publicera i Geodataportalen. Men du behöver ha inloggningsuppgifter till portalen.

Du måste vara registrerad som publicerare för din organisation. Kontakta supporten för att registrera dig. 

För att publicera i Geodataportalen ska metadata beskrivas enligt den nationella metadataprofilen. Det betyder att geodata, som beskrivs i metadata och publiceras i Geodataportalen ska:

 • överensstämma med definitionen för geodata,
 • inte innebära en kartläggning av företeelse/r som kan verka kränkande för en enskild person, grupp eller organisation, exempelvis avseende etnisk tillhörighet, religion eller brottslighet,
 • inte innehålla uppgifter som strider mot svensk författning.
 • tillstånd finns för spridning enligt lagen som skydd för landskapsinformation.

Det är möjligt att endast beskriva metadata utan att tillhandahålla geodatatjänster.