upplyst samhälle

Ett upplyst samhälle

I det svenska stamnätet för eldistribution, som ägs av staten, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten och sedan vidare till lokalnäten och elanvändarna. I värsta fall kan ett fel på en ledning eller i en transformatorstation i stamnätet innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst.

Stamnätet behöver förstärkas och förnyas. För att till exempel kunna möta behoven av utbyggnad för förnybar elproduktion som vindkraft behövs stora investeringar under lång tid.

I arbetet med att trygga elförsörjningen behöver Svenska kraftnät, som förvaltar och svarar för utbyggnad av stamnätet, god tillgång till geodata. När stamnätet byggs ut används kartor under flera steg, från förstudie till färdig anläggning. I samband med att exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar tas fram krävs god tillgång till geodata för att beskriva hur nyetableringen kan komma att påverka boende, naturmiljö och kulturmiljö. Genom att utnyttja potentialen och mångfalden i geodata blir hela processen vid nyetablering och underhåll av det svenska stamnätet för eldistribution smidigare och enklare.

Svenska kraftnät behöver också ha kontinuerlig kontakt med berörda fastighetsägare – då är fastighetskartan med tillhörande fastighetsinformation oumbärlig.

Geodata som används i exemplet:

Fastighetsägare som påverkas av utbyggnad av stamnätet har rätt att delta i utbyggnadsprocessen. Med fastighetskartans hjälp kan berörda fastighetsägare utsökas för distribution av information om utbyggnaden.

I den miljökonsekvensbeskrivning som görs sammanställs den påverkan på boende, naturmiljö och kulturmiljö som utbyggnaden kan få och hur negativa konsekvenser i möjligaste mån kan minska. Samråd med andra myndigheter sker tidigt i processen och geodata från flera av dem är relevant för miljökonsekvensbeskrivningen.

Hur påverkas naturmiljön?

För att kunna planera för utbyggnad och påverkan på naturmiljön utgör Lantmäteriets grundkartor såsom Terrängkartan och ortofoton viktiga underlag.

Finns det skyddsvärda områden i det berörda området?

Hos Naturvårdsverket finns information om skyddsvärda områden såsom Natura 2000-områden och naturreservat. Vid utbyggnad är det viktigt att ha kännedom om vart dessa områden finns för att i möjligaste mån undvika påverkan på dem.

Finns det skyddsvärda områden i det berörda området?

Eftersom stamnätet sträcker sig över hela landet påverkas också obebyggda områden som till stor del täcks av skog. Skogsstyrelsen har information om biotopskyddsområden och annan skyddsvärd skog.

Finns det kultur- och naturminnen i området?

Kultur och naturminnen ska i möjligaste mån bevaras och det tar man hänsyn till vid utbyggnad av stamnätet.