natur och näringsliv

Geodata gynnar såväl natur som näringsliv

Det finns gott om speciella naturtyper och ovanliga växter och djur på Gotland som är väl värda att bevara. Samtidigt är exploateringstrycket högt. Olika intressen står mot varandra vilket i vissa fall kan leda till konflikter och långdragna rättsliga processer. Region Gotland tar varje år emot cirka 1 700 bygglovsansökningar och bygganmälningar. Det har inte alltid varit så lätt att få fram alla nödvändiga handlingar för att kunna göra en bedömning av skyddsvärdet. Viss information har enbart funnits på papper och handläggarna har fått söka information på många olika ställen. Numera finns ett ypperligt hjälpmedel, Naturvärdeskartan, som underlättar vardagen för regionens handläggare och även för politiker samt konsulter.

Säkrare och effektivare beslutsprocess

Naturvärdeskartan är rik på information, den innehåller 35 olika informationsskikt från olika myndigheter och alla kartskikt är uppbyggda på samma sätt vilket underlättar hanteringen. Rapporter som tidigare fanns på papper har skannats in och nu finns all information samlad på ett enda ställe. Handläggarna har tillgång till fördjupningstexter och korta bedömningstexter om respektive skyddsvärt objekt som är till god hjälp i beslutsprocessen.

Med Naturvärdeskartans hjälp kan handläggarna på Region Gotland fatta väl avvägda beslut som gynnar både natur och näringsliv. Handläggningen blir rätt från början, konsulter och andra aktörer behöver inte slösa onödig tid genom att planera exploatering i ett område där myndigheter eller intresseföreningar bevakar något specifikt naturvårdsintresse. Konflikter kanske kan undvikas genom att flytta området en aning för att undvika att skada känslig natur.

Geodata som används i exemplet:

Fastighetskartan.

 • Naturminne
 • Naturreserva
 • Natura 2000
 • Natura 2000 habitat
 • Djurskyddsområden
 • Rikkärrsinventering
 • Våtmarksinventering
 • Alléinventering
 • Riksintresse naturvård
 • Fredningsområden havsöring
 • Miljöatlas, skyddsvärd biologi
 • Värdefulla vattendrag
 • Dikesföretag
 • Ängen i hävd
 • Stentunar
 • Fågelområden
 • Grunda vikar
 • Kransalger
 • Lekområden fisk
 • Mynningsområden
 • Sandbankar (marina)
 • Ålgräsängar
 • Öar och skär
 • Natura 2000, 300m buffert
 • Alvar

Jordartskarta.

 • Ängs och betesmarks inventering (Tuva)
 • Markklasser
 • Kulturmiljöstöd
 • Biotopskydd
 • Naturvårdsavtal
 • Nyckelbiotop
 • Naturvärden
 • Sumpskog
 • Skogens sociala värden