GIS modell riskkartering

GIS-modell för riskkartering av utsläpp från enskilda avlopp

Utsläpp från enskilda avlopp kan innebära försämrad vattenkvalitet både lokalt och regionalt, men det finns idag inte några tydliga riktlinjer för hur risken för miljöpåverkan ska värderas.

Det kan försvåra arbetet för kommunernas handläggare. Därför har institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklat ett GIS-verktyg. Verktyget kan ge handläggarna stöd för att bedöma vilka utsläppskrav som ska gälla för enskilda avlopp. 

Gemensamma riktlinjer ger en mer rättvis bedömning

Om alla kommuner tillämpar samma metod vid bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd får också fastighetsägarna en mer rättvis hantering av sina ansökningar. Dessutom kan fastighetsägarna få en uppfattning om vilka krav som gäller utan att behöva ha omfattande dialog med berörd myndighet.

Utvecklingsarbetet har genomförts med medel från Havs- och vattenmyndigheten och i samråd med forskare och miljöinspektörer. Det GIS-verktyg som JTI och SLU har tagit fram är i nuläget ett demonstrationsverktyg. Innan GIS-verktyget skalas upp och tillgängliggörs för vidare användning vill JTI och SLU vidareutveckla och testa modellen i dialog med handläggare på några av Sveriges kommuner. 

Geodata som används i exemplet:

Högupplöst höjddata från den nya nationella höjdmodellen. Höjddatan används för att beräkna flödesackumulering i landskapet och transportvägen till permanenta vattendrag.

Jordarts- och jorddjupsdata genom SGU:s jordartskarta och jorddjupsmodell.  Jordarts- och jorddjupsinformation används för att bedöma landskapets förmåga att transportera avloppsvatten genom jordlager istället för genom ytvattentransport.

Karteringen redovisas i tre separata GIS-skikt. Ett skikt belyser risken ur ett hydrologiskt perspektiv. Ett annat från ett geologiskt perspektiv och det tredje belyser den sammanvägda risken.  Den sammanvägda risken delas in i fyra olika klasser från hög till låg risk.