trygghetsvandring

Ökad delaktighet i kommunen

En trygg boendemiljö är oerhört viktig för den allmänna trivseln. Men det är inte alltid så lätt för kommunala tjänstemän och beslutsfattare att ha koll på vilka önskemål och behov medborgarna har när det gäller närmiljön. I syfte att få bättre vetskap om hur luleåborna ser på sin närmiljö genomför kommunen sedan 2006 trygghetsvandringar. De boende i ett område går en förutbestämd slinga tillsammans med bland andra politiker och tjänstemän och tittar tillsammans på om det finns något som kan åtgärdas i närmiljön för att den ska upplevas som tryggare. Som komplement till övriga informationskanaler har kommunen även utvecklat en interaktiv karttjänst.

Känslan av trygghet ökar

Karttjänsten öppnas upp ett antal veckor innan en planerad vandring. När besökaren klickar in sig på karttjänsten kan denne med symboler markera platser där vederbörande känner sig otrygg, respektive tycker om att vara. Det finns också möjlighet att lämna kommentarer. En vandringsrutt sätts sedan upp för det område som verkar mest angeläget att inventera. Protokoll från vandringarna läggs ut på kommunens hemsida med kommenterar om vad som sker med respektive noterad åtgärdspunkt. Studenter vid Luleå tekniska universitet har utvärderat genomförda trygghetsvandringar och har dragit slutsatsen att dessa har påverkat medborgarnas känsla av trygghet. Detta motiveras med att alla synpunkter som kommit in under vandringarna har setts över och att de flesta problemen har åtgärdats.

Geodata som används i exemplet:

Fastighetskartan.

Kommunens primärkarta.

Lantmäteriets fastighetskarta används i kombination med kommunens primärkarta.

Det behövs inte några plugins för att använda tjänsten, det räcker med tillgång till dator och internet. Karttjänsten fungerar även i smartphones.

Luleå kommun hade sedan länge haft en önskan om öka användningen av GIS i den kommunala verksamheten. Detta möjliggjordes i samband med att kommunen uppgraderade sin GIS-plattform med ArcGIS for Server. Karttjänsten utvecklades i kommunens regi och man använde sig då av ArcGIS JavaScript API.

Kommuninvånarna kan med hjälp av symboler markera vilka platser de känner sig otrygga på, respektive platser där de tycker om att vara. I samband med att symbolen läggs in kommer en dialogruta upp där det är möjligt att skriva in en kommentar.