säkrare samhällsplanering

Säkrare samhällsplanering

Var byggs lämpligast ett nytt bostadsområde eller ett nytt fjärrvärmeverk? För att avgöra det behövs information. Om naturvårdsintressen, transportleder, kollektivtrafik, vatten och avlopp, avstånd till skolor, sjukvård och affärer - och mycket mer.

Med bättre tillgång till geodata och bra verktyg som gör det möjligt att analysera olika alternativ, ökar vi förutsättningarna för en sund och hållbar samhällsutveckling.

Ett exempel: Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, samlar in och tillhandahåller grundläggande geologisk information för samhällets olika behov. Det sker bland annat i form av jordartskartor som innehåller information om jordarter i marken. Dessa kartor förbättras nu systematiskt med hjälp av geodata, vilket ger ett bättre beslutsunderlag för samhällsplanering.

Höjddata från den nationella höjdmodellen och ortfoton används och ger en bättre, mer detaljerad information om markförhållandena. Kartorna visar bland annat vilken kornstorlek marken innehåller, hur genomsläpplig marken är för rent eller förorenat vatten, markens stabilitet och sannolikheten för jordskred. Med kartorna som bas görs olika planerings- och beslutsunderlag som exempelvis sårbarhetskartor för grundvatten, erosions- och skredriskanalyser, bedömningar av grundläggningsförhållanden och avgränsningar av skyddsområden för vattentäkter. Dessa underlag ger förutsättningar för ekonomiska besparingar och innebär mindre påverkan på miljön.

Geodata som används i exemplet:

  • GSD-grid höjddata 2+
  • Ortofoton
  • Terrängkartan
  • Fastighetskartan
  • Jordarter 1:25 000 – 1:100 000
  • Brunnsarkivet
  • Jordlagerföljder