Uppföljning

Inspire-direktivet ställer krav på uppföljning och rapportering av uppbyggnaden och användningen av infrastrukturen för geodata.

Varje år gör Lantmäteriet en uppföljning av uppbyggnaden och användningen av den nationella infrastrukturen för geodata. Alla myndigheter med informationsansvar, enligt förordningen om geografisk miljöinformation, bidrar till uppföljningen.

Vart tredje år rapporterar Sverige status på genomförandet av Inspire-direktivet till EU-kommissionen. Rapporten beskriver det nationella genomförandet av Inspire med utgångspunkt i de krav som direktivet ställer.

Varje år gör Lantmäteriet, i sin roll som nationell kontaktpunkt för Inspire, en uppföljning av uppbyggnaden och användningen av den nationella infrastrukturen för geodata. 

Den årliga uppföljningen rapporterar de datamängder som varje informationsansvarig myndighet har ansvar för. Datamängderna ska harmoniseras för att överensstämma med Inspires specifikationer, och tillhandahållas via de nättjänster som Inspire föreskriver.

Uppföljningen rapporterar status för datamängderna i form av förekomst av metadata, status för harmonisering av data samt förekomst av visnings- och nedladdningstjänster för respektive datamängd.

Informationen till uppföljningen baseras på metadatadokument för respektive datamängd i Geodataportalen.

Alla EU:s medlemsländer följer upp sina infrastrukturer för geodata och rapporterar till EU-kommissionen senast den 15 maj varje år. Rapporteringen gäller för perioden 1 januari till 31 december föregående år. 

Uppföljningen baseras på ett antal indikatorer som finns specificerade i Genomförandebestämmelsen för uppföljning och rapportering (2007/2/EG).

Uppföljning av den svenska infrastrukturen för geodata – Inspire Monitoring

Indikatorer
Uppföljningen är baserad på en uppsättning indikatorer som är beräknad utifrån information som samlats in från de informationsansvariga myndigheterna.

Indikatorerna, som specificeras i Genomförandebestämmelsen för övervakning och rapportering, består av åtta stycken allmänna indikatorer och 26 stycken särskilda indikatorer. De särskilda indikatorerna är de samma som de allmänna men är beräknade utifrån respektive bilaga när det gäller datamängder eller typ av tjänst när det gäller tjänster.

Vart tredje år rapporterar Lantmäteriet, i sin roll som nationell kontaktpunkt för Inspire, status på genomförandet av Inspire-direktivet till EU-kommissionen. Rapporten beskriver det nationella genomförandet av Inspire med utgångspunkt i de krav som direktivet ställer.

Rapporten redogör bland annat för:

  • Samordningsstrukturen som stödjer myndigheterna i genomförandet av Inspire samt rutiner för kvalitetssäkring för att säkerställa att kraven på infrastrukturen är uppfyllda.
  • Hur infrastrukturen är uppbyggd och fungerar samt vilka aktörer som deltar i byggandet av infrastrukturen och vilka roller de har i arbetet. 
  • Hur infrastrukturen används och vilka aktörer det är som använder de data och tjänster som gjorts tillgängliga i infrastrukturen. Även hur infrastrukturen kommer allmänheten tillgodo och vilka problem som återstår för enkel tillgång och användning av data och tjänster.
  • Arrangemang för datadelning som säkerställer att data delas mellan myndigheter i medlemslandet och med institutioner och organ på EU-nivå, till exempel datadelningsmodeller och licensmodeller. 
  • Kostnader för genomförandet av Inspire i medlemslandet samt identifierade nyttor med infrastrukturen.

Nästa rapportering är den 15 maj 2019 och gäller för perioden 2016-2018.

Statusrapporter av Sveriges genomförande av Inspire - Member state report