Geodatarådet | Geodata.se

Geodatarådet

Geodatarådet ger råd i frågor gällande Lantmäteriets samordningsroll för geodataområdet.

Geodatarådet ska:

 • Medverka i arbetet med en nationell geodatastrategi för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
 • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
 • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
 • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
 • Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatarådet representeras av följande myndigheter och organisationer:

 1. Boverket
 2. Havs- och vattenmyndigheten
 3. Lantmäteriet
 4. Malmö stad
 5. Länsstyrelsen Värmland
 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 7. Naturvårdsverket
 8. Sjöfartsverket
 9. Skogsstyrelsen
 10. Statistiska centralbyrån, SCB
 11. Sveriges geologiska undersökning, SGU
 12. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 13. Sveriges lantbruksuniversitet
 14. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI
 15. Trafikverket