Toppbild

Infrastrukturen

En infrastruktur för geodata underlättar tillgång till geodata från olika aktörer. Infrastrukturen är ett standardiserat sätt att dela och få tillgång till geodata genom att använda tjänster på Internet. Den nationella infrastrukturen för geodata utgör en nationell ram för att återanvända platsbaserad information, på så sätt är den en del av Sveriges e-förvaltning.
infrastruktur

Infrastrukturen innebär ett väl fungerande informationsutbyte mellan producenter och användare av geodata. Den möjliggör:

 • ett standardiserat sätt att dela geodata
 • att dela geodata genom att använda tjänster på Internet
 • enklare tillgång till geodata från olika producenter
 • så att det blir lättare att kombinera geodata från olika källor
 • en ökad och bredare användning av geodata
 • en mer effektiv offentlig förvaltning

Den svenska infrastrukturen för geodata bygger på Inspire men tar ett bredare grepp och inkluderar även användningsområden utanför miljöområdet, till exempel inom transportområdet, samhällsbyggnadsområdet, blåljussektorn. Målsättningen är att i första hand tillgodose offentliga aktörer med ett samlat utbud av geodata på ett enkelt och enhetligt sätt. Samtidigt som det skapar ett mervärde i form av bättre och effektivare arbetsflöden och en ökad och breddad användning av geodata på såväl nationell som regional och lokal nivå i samhället. 

Infrastrukturen regleras i Lagen och Förordningen om geografisk miljöinformation, som även reglerar det svenska genomförandet av Inspire-direktivet.

Infrastrukturen för geodata består av:

 • en etablerad samverkan mellan organisationer,
 • god kompetens,
 • en portal som ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata och tjänster,
 • regelverk som styr informationsförsörjningen,
 • metadata som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet samt
 • standarder som skapa ett gemensamt sätt att arbeta.

Samverkan handlar om hur vi samlar in, presenterar och levererar information, vilken teknik vi använder, hur vi kommunicerar våra geodata, och vilka villkor som gäller för användning av geodata.

Samverkan innebär ett gemensamt sätt att organisera, bygga upp och förvalta, tillgängliggöra och underlätta användningen av geodata.

Samverkan ger förutsättningar för att effektivisera produktion och öka användning av geodata.

Forskning och utveckling är nödvändigt för att vi ska uppnå kunskap om och utveckla infrastrukturens olika delar.

Utbildning är nödvändig för att tillgodose kompetensbehoven för att utveckla och använda infrastrukturen för geodata.

En portal på Internet ger dig möjlighet att söka, hitta och titta på geodata och tjänster från olika källor. Geodataportalen visar geodata som finns.

Geodataproducenter kan beskriva och tillgängliggöra sina geodata och tjänster via metadata i Geodataportalen.

Geodataportalen är kopplad till den europeiska geodataportalen INSPIRE geoportal.

Geodata är grundläggande geografisk information om vårt samhälle. Geodata är data som kan kopplas till ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkningsstatistik.

Geodata har stor betydelse i många samhällsfunktioner till exempel räddningsinsatser och katastrofberedskap, planering av bostadsområden och transporter.

Tjänster erbjuder paketerad service eller lösning för att tillgodose ett behov. Paketerad betyder att en tjänst kan erbjudas i samma form till flera mottagare. Leverans och konsumtion av en tjänst sker i regel samtidigt. En tjänst kan bestå av flera andra tjänster.

Ibland används speciella prefix för att belysa egenskaper hos en tjänst, exempelvis e-tjänst, bastjänst och infrastrukturell tjänst.

Tjänster kan också länkas till andra tjänster. På så sätt kan enkla tjänster utgöra grunden för att bygga upp mer sammansatta tjänster, som tillgodoser mer krävande behov. Till exempel i Geodataportalen har alla leverantörer egna tjänster. Ovanpå dessa finns en gemensam tjänst som använder de underliggande tjänsterna.

Regelverk är lagar, förordningar och föreskrifter som på olika sätt styr infrastrukturen för geodata, till exempel att vi ska samverka och på vilket sätt det ska ske.

Regelverk ger förutsättningar för digital informationshantering. Regelverket ska grundas på en avvägning mellan användarens behov av enkel åtkomst till geodata och behoven av att skydda viktiga samhällsintressen som integritet, sekretess och säkerhet.

Metadata är information som beskriver data och tjänster. Metadata beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet för geodata och tjänster.

Metadata är en förutsättning för att kunna söka, hitta och utvärdera data och tjänster, till exempel namn på produkt och vem som levererar.

Den nationella metadataprofilen för geodata är en standard för att enhetligt beskriva geodata och tjänster. Profilen tillgodoser kraven från EU direktivet Inspire.

Genom standarder skapar vi ett gemensamt sätt att arbeta.

Standarder underlättar och effektiviserar produktion och användning av geodata.

Guide om hur standarder används inom SDI.