Toppbild

Samordning

Lantmäteriet har i uppdrag av regeringen att samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geodata.

Samordningsansvaret innebär bland annat att Lantmäteriet har en drivande roll att tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer ansvara för utveckling och förvaltning av den nationella infrastrukturen för geodata.

Roller och ansvar i den nationella samordningsstrukturen

Utpekade aktörer i den svenska samordningsstrukturen för geodata har följande huvudsakliga roller och ansvar:

Lantmäteriet samordnar geodataområdet nationellt och är drivande i genomförandet av den nationella geodatastrategin. Genomförandet bygger på samverkan mellan berörda aktörer. Geodatarådet har en viktig roll i arbetet.

Lantmäteriet samordnar också och driver genomförandet av Inspire-direktivet i Sverige. Samordningsrollen innebär att ge råd och stöd till de myndigheter som är berörda av infrastrukturen, förvalta den svenska metadatakatalogen, förvalta Geodataportalen, utveckla och förvalta den samverkansmodell som lägger grunden för en effektiv delning av data mellan svenska myndigheter. Till stöd har Lantmäteriet Geodatarådet. Samordningsansvaret regleras i förordningen om geografisk miljöinformation (2010:1770). Lantmäteriet är representerat i MIG-P och MIG-T (Maintenance Implementation Group - Policy/Technical) samt Inspire-kommittén.

Miljö- och energidepartementet är det departement som ansvarar för Inspire-direktivets införande i Sverige. Departementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. De ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. Departementet är representerat i MIG-P och Inspire-kommitteen.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet i sin roll som nationell samordnare. Geodatarådet behandlar frågor av nationellt intresse och bidrar till utvecklingen av den svenska infrastrukturen bland annat genom att stödja tillämpningen av standarder. Geodatarådet medverkar också till ökad samordning mellan myndigheter i frågor som rör informationsutveckling och tillhandahållande av information. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och har tretton ledamöter. Lantmäteriets generaldirektör är ordförande i Geodatarådet.

Inspire arbetsgrupp är ett myndighetsnätverk som initierats av Geodatarådet. Arbetsgruppen drivs av Lantmäteriet med stöd av Miljö- och energidepartementet. I arbetsgruppen deltar representanter för de myndigheter som har ett informationsansvar enligt förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770).

Inspire arbetsgrupp har bildat nio tematiska arbetsgrupper. Grupperna ger myndigheterna möjlighet att diskutera och stötta varandra gällande till exempel ansvar inom samma datateman eller relaterade datateman. 

Tekniskt forum är ett myndighetsnätverk med fokus på teknik, så som olika typer av tjänster i infrastrukturen. I forumet bidrar deltagarna med kunskap, agerar referens och deltar i olika typer av testverksamhet. 

Svenska MIG (Maintenance and Implementation Group) är ett nätverk för svenska deltagare i de olika arbetsgrupper som initieras inom ramen för MIG-arbetet på EU-nivå.

Inspire Norden är ett informellt nätverk som består av de nordiska kontaktpunkterna för Inspire tillsammans med ansvariga departement. Näterverket utbyter erfarenheter av genomförandet i respektive land, informerar och diskuterar gemensamma Nordiska frågeställningar, både regionala och på Europa-nivå.

NOSIN är ett gemensamt tekniskt forum för Norden med syfte att utbyta erfarenheter när det gäller utveckling av de nordiska Geodataportalerna.