Termer och definitioner

Termdatabasen Ekvator - för enhetlig terminologi inom geodataområdet.

Standardiserade begrepp har stor betydelse för att enkelt kunna använda geodata. Det gör det enkelt att söka, hitta och utvärdera geodata för olika behov.

Termdatabasen Ekvator förvaltas av SIS/Stanli. Databasen innehåller över 1300 termer och definitioner inom geodataområdet.

Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är ”geografisk information” eller ”geografiska data”. Allt som går att lägesbestämma, helt enkelt.

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter. Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, platser, transporter och olika tjänster. Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.

Läs mer om goda exempel på användning av geodata.

Det är vanligt att geodata ägs av flera olika producenter eller leverantörer inom både offentlig och privat sektor. Geodata samlas in och lagras av lokala, regionala och nationella myndigheter så väl som andra aktörer.

Geodataportalen ger dig möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor som fysiskt ligger lagrade i olika miljöer.

UML, Unified Modelling Language är ett är ett objektorienterat språk för att specificera, visualisera och dokumentera olika typer av system. UML används ofta inom programvarukonstruktion, men inom geodataområdet används språket bland annat för att beskriva innehåll och struktur i en datamängd.

Kärnan i ett UML-diagram är ett klassdiagram som beskriver hur olika klasser relaterar till varandra och vilka attribut som ska finnas för respektive klass.

Förkortningen SDI kommer från engelskans spatial data infrastructure vilket är synonymt med infrastructure for spatial information (Inspire) som vi på svenska benämner: infrastruktur för geodata.