Inspire

Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Infrastrukturen ska underlätta tillgången till offentliga geodata via webbaserade tjänster.

Inspire anger bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata i Europa. Infrastrukturen gör det möjligt att dela geodata mellan organisationer inom den offentliga sektorn och underlätta allmänhetens tillgång till geodata i hela Europa.

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe vilket är synonymt med spatial data infrastructure, förkortat SDI, vilket på svenska benämns: infrastruktur för geodata.

I direktivet ingår det att:

 • identifiera relevanta geodata,
 • beskriva dessa i metadata,
 • utveckla sök-, visnings- och nedladdningstjänster samt
 • harmonisera data så att de går att kombinera.

Direktivet började gälla 2007 och genomförs i flera steg, med fullständig uppbyggnad 2021. Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Lantmäteriet ansvarar för samordningen av den svenska infrastrukturen för geodata, som är en del av den europeiska infrastrukturen enligt Inspire.

Inspire Geoportal ger möjlighet att söka efter geodata och tjänster från EU:s medlemsstater inom ramen för Inspire-direktivet. Medlemsstaterna ger tillgång till sina infrastrukturer för geodata via Inspire Geoportal. Den svenska Geodataportalen är en del av den europeiska geodataportalen, Inspire Geoportal.

Filmen nedan ger en översikt av behovet av en europeisk infrastruktur för geodata och vilka typer av geodata som omfattas av Inspire.

Principer

En effektiv datadelning mellan myndigheter och andra användare av geodata i samhället är syftet med Inspire-direktivet. Datadelningen bygger på fem grundläggande principer:

 • Geodata ska samlas in en gång och förvaltas på den nivå där den kan upprätthållas mest effektivt.
 • Det ska gå att kombinera geodata från olika källor och dela data med många användare och applikationer (interoperabilitet).
 • Geodata ska samlas in på en nivå och delas på alla nivåer.
 • Geodata som är nödvändiga för ledning och styrning ska vara tillgängliga med vilkor som möjliggör frekvent användning.
 • Det ska vara lätt att se vilka geodata som är tillgängliga, att utvärdera om data är lämpliga för visst syfte samt villkor för användning.

Genomförandebestämmelser

Inspire bidrar till att standardisera de nationella infrastrukturerna inom EU genom ett antal EU-förordningar som beskriver de olika komponenterna i en infrastruktur för geodata. Dessa EU-förordningar benämns genomförandebestämmelser och omfattar fem huvudområden. Bestämmelserna ska säkerställa att infrastrukturen för geodata är kompatibel och användbar både nationellt och gränsöverskridande på Europa-nivå. Genomförandebestämmelserna är antagna som beslut eller förordningar av EU-kommissionen, vilket innebär att de är direkt bindande i alla medlemsstater.

EU:s medlemsstater ska skapa metadata för tjänster och geodatamängder inom de teman som finns i direktivets tre bilagor samt hålla metadata uppdaterade.

Genomförandebestämmelserna för metadata ska:

 • göra det lättare att hitta tillgängliga geodata och tjänster,
 • avgöra om data och tjänster kan användas för ett visst syfte,
 • ge information om villkor för användning.

Kraven för att skapa och underhålla metadata är angivna i genomförandebestämmelserna för metadata (och efterföljande rättelser) och Tekniska riktlinjer för metadata. 

För att geodata och tjänster ska ge full nytta till samhället behöver de vara enkla att andvända och lättillgängliga.

Genomförandebestämmelserna för data- och tjänstedelning anger hur medlemssaterna ska ge tillgång till geodata och tjänster genom harmoniserade villkor.

 • Metadata ska innehålla de villkor som gäller för att få tillgång till och använda geodata och tjänster.
 • Geodata och tjänster ska vara tillgängliga utan dröjsmål och senast 20 dagar efter skriftlig begäran.
 • Organisationer som tillhandahåller avgiftsbelagda geodata och tjänster ska kunna tillhandahålla information om hur avgifterna har beräknats.

EU:s medlemsstater ska harmonisera geodata och tjänster så att de går att kombinera, presentera, läsa och analysera dem tillsammans.

Dataspecifikationerna fastställer kraven för interoperabilitet och harmonisering av datamängder och tjänster. Genomförandebestämmelsen för interoperabilitet fastställer de juridiska kraven på harmonisering av datamängder.

Varje bilaga har en uppsättning milstolpar när metadata, geodata och tjänster för datamängder ska vara tillgängliga.

Här finns länkar till dataspecifikationerna för respektive datatema.

EU:s medlemsstater ska skapa tjänster som gör det möjligt att söka, se, ladda ned, omvandla och komma i kontakt med andra tjänster.

Genomförandebestämmelserna för nättjänster anger:

 • specifika krav för de olika tjänstetyperna
 • kvalitetskrav - prestanda, kapacitet och tillgänglighet

Nättjänsterna omfattar fem typer:

 1. Söktjänst gör det möjligt att söka efter geodata och  informationshanteringstjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata samt att visa innehållet i metadata.
 2. Visningstjänst gör det möjligt att se geodata - navigera och panorera, lägga olika informationslager på varandra och var för sig samt att hitta förklarande information i metadata.
 3. Nedladdningstjänst gör det möjligt att ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av gedata.
 4. Omvandlingstjänst gör det möjligt att omvandla geodata så att den utan regelbundet återkommande manuella åtgärder blir användbar.
 5. Förbindelsetjänst gör det möjligt att komma i kontakt med och använda andra informationshanteringstjänster och e-handelstjänster.

Genomförandebestämmelser för nättjänster.

EU:s medlemsstater ska följa upp och rapportera uppbyggnaden och användningen av infrastrukturen för geodata.

Uppföljning varje år
Varje år gör Lantmäteriet en uppföljning av uppbyggnaden och användningen av infrastrukturen för geodata i Sverige. Uppföljningen baseras på ett antal indikatorer som är specificerade i Genomförandebestämmelsen.

Indikatorerna består av åtta allmänna indikatorer:

 1. Förekomsten av metadata för de ingående datamängderna och tjänsterna.
 2. Metadatas överensstämmelse med genomförandebestämmelser för metadata.
 3. Datamängdernas geografiska täckning i förhållande till planerad täckning.
 4. Datamängdernas överensstämmelse med genomförandebestämmelserna (specifikationerna) för datamängderna.
 5. Metadatas tillgänglighet via söktjäntser.
 6. Datamängdernas tillgänglighet via visnings- och nedladdningstjänster.
 7. Användning av de olika nättjänsterna.
 8. Nättjänsternas överensstämmelse med genomförandebestämmelserna för nättjänster.

Därutöver finns 26 särskilda indikatorer, beräknade utifrån:

 • respektive bilaga gällande datamängder, eller
 • typ av tjänst gällande tjänster.

Alla myndigheter med informationsansvar enligt Inspire bidrar till uppföljningen. Lantmäteriet sammanställer och rapporterar uppföljningen till EU-kommissionen.

Rapportering vart tredje år
Vart tredje år rapporterar Lantmäteriet genomförandet av den nationella infrastrukturen till EU-kommissionen. Rapporten beskriver Sveriges genomförande av Inspire med utgångspunkt i de krav som direktivet ställer. Bland annat beskrivs:

 • den svenska samordningen som underlättar ett effektivt genomförande av direktivet och uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för geodata i Sverige,
 • åtgärder för att säkerställa att den svenska infrastrukturen uppfyller direktivets krav,
 • hur den svenska infrastrukturen ansluter till den Europeiska

Rapporten presenterar även hur infrastrukturen fungerar, vilka aktörer som deltar samt hur mycket och till vad den används. I Sverige är det i första hand offentliga myndigheter som deltar i arbetet.

Alla myndigheter med informationsansvar enligt Inspire bidrar till rapporteringen genom att lista de datamängder och tjänster som omfattas av direktivet.

Lantmäteriet, som nationell samordnare, samlar in, sammanställer och rapporterar det svenska genomförandet av direktivet till EU-kommissionen.