Lag och förordning

Det svenska genomförandet av EU-direktivet Inspire regleras av lagen och förordningen om geografisk miljöinformation.

Lagen (SFS 2010:1767) syftar till att skapa ett sammanhängande system - en infrastruktur - som gör det lättare att komma åt och utbyta digitala geodata. Infrastrukturen ska omfatta användbara geodata och verksamheter och åtgärder som påverkar människors hälsa eller miljö.

Lagen kräver att informationsansvariga myndigheter ska göra geodata och geodatatjänster tillgängliga för alla. Det innebär att:

 • allmänheten ska kunna söka, titta på och ladda ned geodata via Internet
 • att informationsansvariga myndigheter ska tillhandahålla metadata och geodata till varandra genom så kallad datadelning
 • att sökning och visning med hjälp av tjänster ska vara kostnadsfri.

Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) reglerar:

 • samordning och rapportering,
 • fördelning av informationsansvaret: informationsansvariga organsiationer och datateman,
 • innebörden av informationsansvaret: tjänster, metadata, avgifter och andra villkor,
 • det nationella och europeiska samarbetet, samt
 • frivillig medverkan.

Lantmäteriet samordnar den svenska infrastrukturen för geodata.

Lagen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1767) anger vilka datateman som omfattas.
 1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning,
 2. geografiska rutnätssystem,
 3. ortnamn och andra geografiska namn,
 4. administrativa indelningar,
 5. adresser,
 6. fastighetsområden,
 7. infrastruktur för transport,
 8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi,
 9. skyddade områden,
 10. höjd- och djupförhållanden,
 11. marktäcket,
 12. bilder på jordytan (ortofoto),
 13. geologiska förhållanden,
 14. statistiska enheter,
 15. byggnaders läge,
 16. markens sammansättning,
 17. mark- och vattenanvändning,
 18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön,
 19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster,
 20. anläggningar och platser för miljöövervakning,
 21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser,
 22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk,
 23. befolkningsfördelning,
 24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller rapportering,
 25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan,
 26. atmosfäriska förhållanden,
 27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden,
 28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten,
 29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner),
 30. livsmiljöer och naturtyper,
 31. arters utbredning,
 32. energiresurser, eller
 33. mineralfyndigheter.

Organisationer som har informationsansvar ska se till att tillgängliggöra de geodata, tjänster och metadata som omfattas av ansvaret.

Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) reglerar vilka organisationer som har informationsansvar. Ansvaret innebär att organisationerna är skyldiga att göra sin information tillgänglig. 

Informationsansvaret omfattar data som:

 • utgör offentliga uppgifter,
 • är i elektroniskt format, samt
 • omfattas av ett eller flera av de teman som förtecknas i bilaga I, II eller III i Inspire-direktivet.

Lantmäteriet ansvarar för att samordna det nationella genomförandet av Inspire. Genomförandet sker tillsammans med de informationsansvariga organisationerna.

De informationsansvariga är:

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Havs- och vattenmyndigheten
 3. Inspektionen för vård och omsorg
 4. Lantmäteriet
 5. Luftfartsverket
 6. Länsstyrelser
 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 8. Naturvårdsverket
 9. Riksantikvarieämbetet
 10. Sametinget
 11. Sveriges geologiska undersökning, SGU
 12. Sjöfartsverket
 13. Skogsstyrelsen
 14. Socialstyrelsen
 15. Statens energimyndighet
 16. Statens geotekniska institut, SGI
 17. Statens jordbruksverk
 18. Statens skolverk
 19. Statistiska centralbyrån, SCB
 20. Strålsäkerhetsmyndigheten
 21. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 22. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 23. Svenska kraftnät
 24. Trafikverket