Geodatastrategin | Geodata.se

Geodatastrategin

Den Nationella geodatastrategin för perioden 2016-2020 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras.

Strategin har tagits fram av Lantmäteriet i samråd med Geodatarådet och berörda organisationer. Den nationella geodatastrategin beskriver vikten av geodata för att lösa framtida samhällsutmaningar:

 • Innovation och tillväxt
 • Digitaliseringen av offentlig förvaltning
 • En effektivare samhällsbyggandsprocess
 • Klimatanpassningen och miljöhoten
 • Försvar, samhällsskydd och beredskap

Vision 2020

Sverige har en nationell infrastruktur för geodata som:

 • främjar innovation och tillväxt inom näringslivet
 • möjliggör digitalisering och effektivisering av processerna inom offentlig sektor
 • aktivt bidrar till att medborgarna har en god, säker och hållbar livsmiljö.

Mål 2016-2020

Geodata ska bidra till att lösa samhällsutmaningarna genom en utvecklad samverkan mellan stat och kommun samt privata aktörer. De fyra viktigaste övergripande målen för perioden 2016-2020 är:

Maximal samhällsnytta av offentliga geodata kräver förändrade finansieringsformer. Öppna geodata möjliggör bred användning och spridning i samhället.

Målet innebär att:

 • Avgiftsfinansieringen av geodata måste ersättas med alternativa finansieringsformer.
 • Geodata är avgiftsfria.
 • Geodata kan utgöra grund för innovation och utveckling inom offentlig och privat sektor.

Geodata ska vara enkla att använda, aktuella, fullständiga och av känd kvalitet. Det är många aktörer som producerar geodata i Sverige, främst är det våra 290 kommuner och många statliga nydigheter. För att geodata ska vara användbara inom och mellan organisationer samt gränsöverskridande ställer det krav på:

 • standardisering,
 • harmonisering och
 • kombinerbarhet.

Målet innebär att: 

 • Geodata måste erhållas i de former som efterfrågas.
 • Det måste finnas valmöjlighet mellan öppna nationella och internationella standarder.
 • Det ska inte finnas flera olika versioner av samma offentliga geodata.
 • Alla har tillgång till samma aktuella information.
 • Enhetliga geodata blir tillgängliga för alla.

För att geodata ska bli allmänt och brett använda krävs att de är kända och lättillgängliga.

Målet innebär att:

 • Det ska finnas standardiserade bastjänster med maskingränssnitt, API:er med tydliga serviceåtaganden.
 • Professionella användare av geodata enkelt kan integrera dessa i sina egna verksamhetssystemen och förenkla digitaliseringen av sina processer.
 • E-tjänster underlättar dialogen mellan myndigheter och medborgare och att dela sina geodata med dessa.
 • Tjänsteutvecklingen ska vara behovsdriven och tjänsterna kända, väl beskrivna, användarvänliga, tidsenliga och tillgängliga under dygnets alla timmar med tydliga serviceåtaganden samt långsiktigt pålitliga.

Den Nationella geodatastrategin är ett viktigt verktyg för Lantmäteriets arbete med samordningen på geodataområdet. Strategin är grunden för en bred nationell samverkan inom geodataområdet mellan olika offentliga producenter och användare av geodata.

Målet innebär att:

 • Formerna för samverkan ska utvecklas på ett sätt som stimulerar kunskapsuppbyggnad, dialog och praktisk samordning.