Toppbild

Geodatarådets handlingsplan 2018

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.
Följande fem fokusområden läggs till grund för utformningen av handlingsplanen för perioden 2018:

Den nationella infrastrukturen ska utvecklas med grund i användarbehoven. Arbetet inom detta område inkluderar metoder för analys av användarbehov samt kartläggning av användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen, klimatanpassningen och inom de areella näringarnas olika ekosystem (skogsbruket, jordbruket, fiskenäringen och energiutvinningen)

Aktiviteter

 • Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta
 • Användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen
 • Användarbehoven inom klimatanpassning - kust och strandzon
 • Användarbehoven inom de areella näringarnas ekosystem.

Infrastrukturen för geodata behöver såväl öppna data, redundant åtkomst till data samt god informationssäkerhet. Arbetet på detta område inkluderar att närmare kartlägga förutsättningarna för öppna resp. avgiftsfria data, utveckla samverkan kring informationssäkerhet samt att överväga teknik och åtgärder för redundanta dataåtkomst.

Aktiviteter

 • Öppna resp. avgiftsfria geodata
 • Informationssäkerhet och totlaförsvar
 • Redundans i geodataförsörjningen.

Geodata måste standardiseras för att underlätta dataåtkomst och användning. Framtagande av enhetliga specifikationer för basdata i infrastrukturen måste prioriteras. Arbetet på detta område inkluderar att ta fram riktlinjer och plan för specifikationsarbete, plan för implementeringen samt att beakta bevarandefrågan och förbereda geodata för e-arkiv.

Aktiviteter

 • Riktlinjer och stöd för specifikationsarbetet
 • Tidplan för specifikationsarbetet och implementeringen av specifikationer
 • Geodata i 3D och relationen geodata-BIM
 • Bevarande av geodata.

Myndigheter somproducerar geodata kan minska kostnaderna för detta genom att samordna produktion och förväntningar av dessa geodata. Vi tar fram ett gemensamt koncept för sådan samverkan och identifierar behov av nationella datavärdskap för sådana viktiga geodata som idag saknar en nationellt standardiserad lösning för tillhandahållandet.

Aktiviteter

 • Innehåll och samverkanskoncept
 • Nationella datavärdskap
 • Teknik och arkitektur för samordnad datalagring och dataförvaltning
 • Visualisering avplaner och utfall.

För att understödja digitaliseringen av olika processer måste geodata vara lättåtkomliga via maskingränssnitt. Ett dataförmedlingskoncept som samlat tillgänliggör maskingränssnitt till basdata från mer än 300 olika kommuner och myndigheter måste utgå från kravställnignar inom olika samhällsfunktioner och samhällsprocesser samt förses med relevanta juridiska och ekonomiska styrmedel.

Aktiviteter

 • Koncept- Funktion och förmågor
 • Juridiska styrmedel och regleringar
 • Teknik och arkitektur för den nationella plattformen för geodataaccess.

Slutrapporter av aktiviteter under 2018 i Geodatarådets handlingsplan

Lägesrapport

Framdriften i handlingsplanens olika aktiviteter uppdateras varje månad.

Öppen demo

Lantmäteriet bjöd den 16 oktober 2018 in till öppen demo. Syftet med dagen var att alla deltagare i handlingsplanens arbetsgrupper från alla olika organisationer skulle få en gemensam bild av status, ställningstaganden och utmaningar i respektive aktivitet. Du kan ta del av den sammansatta presentationen här (ppt)

Under 2018 genomfördes fyra webbsända lunchseminarier med information om arbetet och dess succesiva framsteg. Du kan ta dela av inspelningarna här:

Lunchseminarium den 10 oktober (pdf)

Lunchseminarium den 20 juni 2018 (pdf) tyvärr ingen inpelning detta tillfälle.

Lunchseminar den 8 mars 2018 (pdf)