Toppbild

Geodatarådets handlingsplan 2019-2020

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

De fyra målen i Geodatastrategin läggs till grund för utformningen av handlingsplanen för perioden 2019 - 2020:

För en maximal samhällsnytta av offentliga geodata krävs förändrade finansieringsformer för geodata som möjliggör bred användning och spridning av dessa data i samhället.

Aktiviteter

 • Inom PSI uppdraget- definiera valuable data och beräkna kostnad för dessa som öppna
 • Pilot på Informations-säkerhetsklassning samt RSA aggregerad data (detaljplaner och utökad byggnadsinformation)
 • Säkerställa ägarskap av informationen. Datavärdskap - Vägledning/guide för upphandling av geo-tekniska markundersökningar
 • Tillgängliggörande av prioriterade data-mängder enligt INSPIRE.

För att vara effektivt användbara ska geodata vara enkla att använda, aktuella, fullständiga och av känd kvalitet. Med totalt 290 kommuner och en mängd statliga myndigheter som tar fram geodata är standardisering, harmonisering och kombinerbarhet viktigt. Vi ska säkerställa att data kan erhållas i de former som efterfrågas, att valmöjlighet finns mellan öppna nationella och internationella standarder samt att det inte finns flera olika versioner av samma offentliga geodata.

Aktiviteter

 • Färdigställa Ramverk, riktlinjer och stöd för specifikationsarbete
 • Specifikationsarbete färdigställande av Byggnad och Detaljplan
 • Geodata i 3D och relationen geodata-BIM
 • Bevarande av geodata –Vägledningar för e-arkiv för geodata framtagna
 • Arkivansvar vid datavärdskap utrett och hanterat.

För att geodata ska bli allmänt och brett använda krävs att de är kända och lättillgängliga. Vi står inför en viktig övergång från mänskligt läst data till maskinläst data. Detta kommer att kräva helt nya arbetssätt och arbetsflöden inom produktion, distribution och användning av geodata.

Aktiviteter

 • Informationssäkerhet och totalförsvar, samt Redundans i geodataförsörjningen
 • Pilot på leverans av byggnadsinfo och detaljplaner enligt nationella specifikationer i ”plattformen” (Nationell plattform för geodata)
 • Ta fram arkitekturramverk för tjänster inom geodataområdet och för den nationell plattformen.

Den nationella geodatastrategin är ett viktigt verktyg för Lantmäteriets arbete med samordningen på geodataområdet. Strategin är grunden för en bred nationell samverkan inom geodataområdet mellan olika offentliga producenter och användare av geodata. Det är viktigt att formerna för denna samverkan utvecklas på ett sätt som stimulerar kunskapsuppbyggnad, dialog och praktisk samordning. Då produktion och användning av geodata sker i hela landet är det viktigt att såväl sektorsvisa som regionala/lokala drivkrafter omhändertas på bästa sätt.

Aktiviteter

 • Beskriva nyttor med geodata,som förväntas i och med strategins genomförande, inom alla samhällsutmaningar, inklusive energi
 • Göra en undersökning över behovet av professurer, doktorander och ny- examinerade inom arbetsområdet med en sikt om 5 år
 • Hur skall svagare regioner ha möjlighet att producera data
 • Användning av geodata vid klimatanpassning.

Lantmäteriet erbjuder under 2020 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Lunchseminarium 2020

Torsdag den 12/3 (pdf)

Onsdag den 10/6

Kommande informationstillfällen:

 • Onsdag den 30/9
 • Torsdag den 10/12

Den 13/12

Den 15/10

Den 16/5

Den 14/3